Tegen wie praat hij?

Het effect dat Allah’s voorspraak heeft op Goddelijke Eenheid

Sam Shamoun

Er zijn veel passages in de koran die spreken over Allah als zijnde de enige bemiddelaar en intermediair die een persoon heeft:

En waarschuw daarmee degenen die vrezen dat zij tot hun Heer verzameld zullen worden: er is voor hen naast Hem geen Helper en geen Voorspreker. Hopelijk zullen zij (Allah) vrezen. Soera 6:51 (Siregar)

En laat degenen met rust die hun godsdienst tot spel en vermaak nemen, het wereldse leven misleidt hen. Maar vermaant met (de Koran) opdat niemand weggevaagd wordt door wat zij verrichten: hij zal zich buiten Allah geen Helper en geen voorspreker vinden. En al zou hij iedere losprijs aanbieden: het wordt niet van hem aanvaard. Zij zijn degenen die zichzelf wegvagen door wat zij verrichten. Voor hen is er een drank van gloeiend water en een pijnlijke bestraffing: vanwege wat zij plachten niet te geloven. Soera 6:70 (Siregar)

Allah is Degene Die de hemelen en de aarde en wat tussen hen is heeft geschapen, in zes dagen, en Hij zetelt Zich op de Troon. Er is voor jullie buiten Allah geen beschermer en geen voorspreker. Laten jullie je dan niet vermanen? Soera 32:4 (Siregar)

De hadieth, hoewel in tegenspraak met bovenstaande uitspraken (sterker nog, de koran is met zichzelf in tegenspraak op dit punt) geeft desondanks toe dat Allah bemiddelt voor gelovigen:

... De profeet voegde toe: “Dan zullen de profeten en Engelen en de gelovigen bemiddelen, en (als allerlaatste) zal de Almachtige (Allah) zeggen: “Nu resteert Mijn Bemiddeling.” Dan zal Hij houden een handvol van het vuur van waar hij enkele mensen uit zal halen waarvan de lichamen gebrand hebben, en zij zullen gegooid worden in een rivier aan de ingang van het Paradijs, genaamd het water des levens ...(Sahieh al-Boechari, Volume 9 Boek 93, Nummer 532s)

Het directe probleem met bovenstaande is dat als Allah voorspreekt en bemiddelt namens zondaren bij wie hij dan bemiddelt? Voorspraak en bemiddeling vereisen tenslotte meer dan één partij, namelijk dat een partij zich wendt tot een andere partij om te bemiddelen namens iemand anders. Zoals God’s ware Woord, de bijbel, het stelt:

19 Waarom dan toch de wet? De wet is later ingevoerd om ons bewust te maken van de zonde, in de tijd dat de nakomeling aan wie de belofte was gedaan nog komen moest. Ze werd door engelen aan een bemiddelaar gegeven. 20 Maar bemiddeling is niet nodig wanneer er maar één is die handelt, en God handelt alleen. Galaten 3:19-20

Bovendien, aangezien de bijbel een drie-enige God presenteert, één God in eeuwigheid bestaande uit drie afzonderlijke Personen, is het volkomen duidelijk dat deze specifieke Goddelijke Personen in staat zijn bij elkaar te bemiddelen. Bijvoorbeeld, zowel de Zoon als de Geest pleiten voor en bemiddelen bij de Vader namens de ware gelovigen:

26 De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. 27 God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren. Romeinen 8:26-27

31 Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? 32 Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? 33 Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. 34 Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Romeinen 8:31-34

5 Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, 6 die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen, als het getuigenis voor de vastgestelde tijd. 1 Timoteüs 2:5-6

Toch houden moslims vol dat Allah absoluut één in zijn persoon is, dat er geen afzonderlijke personen zijn in Allah’s wezen. Gegeven dit feit, bij wie bemiddelt Allah dan als hij voorspraak en bemiddeling biedt voor moslims? Willen de moslims soms beweren dat Allah voorspraak en bemiddelt bij zichzelf; zoals hij ook tot zichzelf bidt?

Hij is het die GEBEDEN zendt over jou (yusallii alaykum), net als zijn Engelen doen... Soera 33:43

Allah en Zijn engelen BIDDEN voor de profeet (yasalluuna alan-Nabiyy): Oh gij die gelooft bidt voor hem (salluu 'alayhi), en groet hem met alle respect. Soera 33:56

Geeft dit niet Allah weer als een schizofrene godheid, een die klaarblijkelijk graag tegen zichzelf praat? Of is dit soms verder bewijs dat de koran geen godheid weergeeft die bestaat uit een enkelvoudig persoon?